Logo

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti TEKOIM K. s.r.o. se sídlem U půjčovny 1353/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 48593206, DIČ: CZ48593206, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 176800, (dále jen „společnost TEKOIM K. s.r.o.“ nebo též „Prodávající“)

 I.     Úvodní ustanovení

1.1.       Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré právní vztahy vzniklé mezi společností TEKOIM K. s.r.o., jakožto prodávajícím na straně jedné a právnickou či fyzickou osobou – obchodním partnerem (dále jen „Partner“ nebo též „Kupující“), jakožto kupujícím na straně druhé, v souvislosti s nákupem Kupujícího v internetovém obchodě provozovaném společností TEKOIM K. s.r.o. na internetové adrese www.frox.cz (dále též „Internetový obchod FROX“), jakož i veškeré právní vztahy s takovým nákupem Kupujícího související (dále jen „Obchodní podmínky“).

1.2.       Kupujícím se pro účely Obchodních podmínek v souladu s ustanovením § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) rozumí (1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. (2) Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.3.       Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupujícím je spotřebitel dle § 419 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.4.       Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti s nákupem Kupujícího v Internetovém obchodě FROX (dále též „Kupní smlouva“), přičemž uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil, že s nimi souhlasí a je jimi vázán, to vše v celém jejich rozsahu a ve znění, v jakém byly zveřejněny na webových stránkách Internetového obchodu FROX v okamžiku odeslání objednávky Kupujícímu.

1.5.       Ustanovením odst. 1.4. Obchodních podmínek není dotčeno právo stran Kupní smlouvy sjednat si v Kupní smlouvě ujednání od Obchodních podmínek odlišná, kterážto odlišná ujednání mají v takovém případě přednost před příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek.

1.6.       Nedílnou součást Obchodních podmínek (tj. tedy i Kupní smlouvy) tvoří rovněž symboly údržby, jejichž aktuální souhrn včetně vysvětlení je vždy k dispozici v Internetovém obchodě FROX.

1.7.       Prodávající a Kupující sjednávají, že veškeré právní vztahy vzniklé mezi nimi v souvislosti s nákupem Kupujícího v Internetovém obchodě FROX, jakož i Kupní smlouva a veškeré právní vztahy s tím související, se řídí českým právním řádem, přičemž na práva a/nebo povinnosti Prodávajícího a Kupujícího neupravené Obchodními podmínkami, resp. Kupní smlouvou se použijí příslušná ustanovení českých aktuálně platných právních předpisů. Veškeré případné spory budou řešeny obecnými soudy České republiky.

1.8.       Kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady Kupujícího na internetové připojení, na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám.

1.9.       Obchodní podmínky (včetně symbolů údržby dle odst. 1.6. Obchodních podmínek) jsou vyhotoveny a Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

II.     Nabídka zboží, objednávka, Kupní smlouva

2.1.       V Internetovém obchodě FROX nabízí Prodávající k prodeji zboží tam zobrazené (dále též „Zboží“). Cena Zboží je vždy uvedena bez i včetně daně z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných právních předpisů (dále též „DPH“) a veškerých souvisejících poplatků (to vše společně dále též „Cena“). Kupující však bere na vědomí a souhlasí s tím, že Cena nezahrnuje případné náklady spojené s balením a dodáním Zboží, které mohou být v závislosti na způsobu dodání zboží Kupujícímu Prodávajícím dodatečně účtovány.

2.2.       Nabídka prodeje Zboží a jeho Cena zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webových stránkách Internetového obchodu FROX. Tímto ustanovením není dotčena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.       Na webových stránkách Internetového obchodu FROX jsou rovněž uvedeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Tyto informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené na webových stránkách Internetového obchodu FROX však platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

2.4.       Případné akční Ceny platí pouze do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního Zboží, po dobu časově určenou nebo do oznámení Prodávajícího o ukončení příslušné akce. Slevy Zboží v akci, akční nabídky ani případné individuální slevy nelze kombinovat a sčítat, neuvede-li Prodávající v konkrétním případě předem písemně jinak.

2.5.       Na dárky poskytované zcela zdarma nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího.

2.6.       Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné Prodávajícím na webových stránkách Internetového obchodu FROX jsou nezávazné a Prodávající je dle svého uvážení oprávněn Kupní smlouvu případně neuzavřít, a to především se Kupujícím, na jehož straně došlo v minulosti k porušení některé z povinností plynoucích pro něj ze smlouvy s Prodávajícím (včetně porušení obchodních podmínek tvořících součást takové smlouvy), zejména pak se Kupujícím, kterým nebylo opětovně (tj. více než jedenkrát) vyzvednuto Zboží jím objednané a Prodávajícím mu zaslané.

2.7.       Prodávající si ve výjimečných případech vyhrazuje právo na změnu Ceny Zboží před jeho expedicí. O této skutečnosti však bude Kupující před expedicí Zboží informován, přičemž v takovém případě vzniká rovněž Kupujícímu právo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě souhlasu Kupujícího se změnou Ceny Zboží před jeho expedicí zašle Prodávající Kupujícímu potvrzující e-mailovou zprávu s novými, aktuálně platnými, údaji.

2.8.       Objednávka učiněná Kupujícím je považována za návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva se, s výjimkou případu uvedeného v odst. 2.13. Obchodních podmínek, považuje za uzavřenou okamžikem, kdy je Kupujícímu doručena e-mailová zpráva Prodávajícího potvrzující obdržení objednávky Kupujícího.

2.9.       Kupující provádí objednávku, tj. vyplňuje a zasílá objednávkový formulář (dále též  „Objednávka“), prostřednictvím svého uživatelského účtu na základě své předchozí registrace na příslušné webové stránce Internetového obchodu FROX (dále též „Uživatelský účet“).

2.10.   Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré Objednávky učiněné v rámci Internetového obchodu FROX jsou považovány za závazné. Odesláním Objednávky Kupující dále potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami, a to v celém jejich rozsahu.

2.11.   Při provádění Objednávky, resp. při registraci, je Kupující povinen uvádět veškeré údaje správně a pravdivě. Údaje Uživatelského účtu je Kupující povinen při jakékoli jejich změně neprodleně aktualizovat. Veškeré údaje uvedené Kupujícím v rámci Uživatelského účtu či při a/nebo v souvislosti s prováděním Objednávky jsou Prodávajícím považovány za pravdivé a správné. Před samotným odesláním Objednávky je Kupujícímu vždy ještě umožněno zkontrolovat a případně upravit údaje v Objednávce uvedené.

2.12.   Neprodleně po obdržení Objednávky Prodávající toto její obdržení potvrdí Kupujícímu, a to elektronicky, na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím. Bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy pak vydá Prodávající Kupujícímu jedno její vyhotovení.

2.13.   Prodávající je však dle svého uvážení oprávněn požadovat opětovné potvrzení Objednávky Kupujícím a Kupní smlouva je tak uzavřena až okamžikem opětovného potvrzení Objednávky Kupujícím. Nepotvrdí-li však Kupující opětovně Objednávku do 2 dní od takové žádosti Prodávajícího, Objednávka Kupujícího bude Prodávajícím automaticky stornována a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

2.14.   Přístup k Uživatelskému účtu Kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

2.15.   Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.16.   Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení Uživatelského účtu Kupujícího, a to především v případě jeho nevyužívání po dobu delší 3 let či v případě porušení některé z povinností Kupujícího spojených s Uživatelským účtem či pro něj plynoucích zejména ze smlouvy uzavřené s Prodávajícím (včetně obchodních podmínek tvořících součást takové smlouvy).

2.17.   Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího či třetích osob.

III.     Dodací podmínky, platba za Zboží   

3.1.       Způsob dodání zakoupeného Zboží a způsob platby za zakoupené Zboží je z možností určených Prodávajícím určován Kupujícím v průběhu vytváření jeho Objednávky.

3.2.       Kupující je povinen si dodávané Zboží převzít. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zakoupeného Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu nasvědčujícímu neoprávněnému vniknutí do zásilky není Kupující povinen zakoupené Zboží od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu však Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

3.3.       V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že si Kupující dodávané Zboží nepřevezme, dochází k porušení smluvní povinnosti a Prodávající má právo od Kupní smlouvy odstoupit.

3.4.       Zboží zakoupené v Internetovém obchodě FROX je Kupujícímu dodáváno vždy jedním z následujících způsobů:

3.4.1.      osobním převzetím ze strany Kupujícího, a to v provozovně Prodávajícího umístěné na adrese TEKOIM K. s.r.o., Štefánikova 27, 695 01Hodonín (dále též „Provozovna“); nebo

3.4.2.      na dobírku, formou obchodního balíku, a to prostřednictvím společnosti (I)PPL CZ s.r.o., se sídlem U Vozovny 658/8, Praha 10 Malešice, 108 00, IČO: 25194798, (dále též „PPL“) – pouze v rámci území České republiky; nebo (II) General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČO: 26087961, (dále též „GLS“) – v rámci území České republiky a Slovenska;

přičemž dodací lhůta je uvedena u každého nabízeného Zboží vždy individuálně. Není-li zakoupené Zboží možné dodat v uvedené dodací lhůtě, Prodávající o této skutečnosti Kupujícího neprodleně vyrozumí, a to společně s informací o náhradním termínu dodání zakoupeného Zboží, případně nabídne Kupujícímu Zboží jiné, srovnatelné se Zbožím původním. Kupující je však v takovém případě rovněž oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

3.5.       Cenu za Zboží je možné uhradit:

3.5.1.      v hotovosti v Provozovně při osobním převzetí Zboží dle subodst. 3.4.1. Obchodních podmínek; nebo

3.5.2.      v hotovosti na dobírku dle subodst. 3.4.2. Obchodních podmínek, a to v místě určeném Kupujícím v Objednávce; nebo

3.5.3.      bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 204123061/0300 pro Českou republiku a č. 204123061/0300 pro Slovensko, to vše vedené u společnosti ?????banka, a. s.; nebo

3.5.4.      bezhotovostně platební kartou.

3.6.       V případě platby Ceny bezhotovostním převodem je Kupující vždy povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo objednávky.

3.7.       V případě platby Ceny platební kartou online dochází k zúčtování dle podmínek příslušné banky a/nebo provozovatele příslušné platební karty.

3.8.       Kupující tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě dodání zakoupeného Zboží způsobem uvedeným v subodst. 3.4.2. Obchodních podmínek je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu společně s Cenou za Zboží rovněž náklady spojené s balením a dodáním zakoupeného Zboží, přičemž výše těchto nákladů je určena dle aktuálního ceníku umístěného ke dni uzavření Kupní smlouvy v Internetovém obchodě FROX.

3.9.       Vlastnické právo k zakoupenému Zboží nabývá Kupující okamžikem zaplacení Ceny za zakoupené Zboží.

3.10.   Daňový doklad - fakturu (která je současně záručním listem) a případnými dalšími doklady zašle Prodávající Kupujícímu společně se zakoupeným Zbožím či je Kupujícímu, v případě osobního převzetí zakoupeného Zboží, předá při zaplacení Zboží/po zaplacení celé Ceny za zakoupené Zboží elektronicky, prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím.

IV.     Výměna Zboží   

4.1.     Prodávající nabízí Kupujícímu v případě nesprávného výběru Zboží (např. nevhodná velikost, střih apod.) a po předchozí písemné dohodě možnost výměny zakoupeného Zboží. Zakoupené Zboží však musí být vráceno Prodávajícímu zpět nepoškozené, nepoužité, úplné, neopotřebené, neprané a stejné velikosti, v originálním neporušeném balení, včetně všech identifikačních štítků, spolu s daňovým dokladem - fakturou či jeho kopií a průvodním dopisem. To vše také s ohledem na dostupnost nově požadovaného Zboží.

4.2.     Vyměnit nelze Zboží poškozené v průběhu jeho přepravy zpět Prodávajícímu v důsledku volby nevhodného obalu ze strany Kupujícího.

4.3.     Veškeré náklady spojené s výměnou Zboží v důsledku nesprávného výběru nese v plné výši Kupující.

4.4.     Obdržel-li Kupující nedopatřením (např. neúmyslná záměna při balení výrobků) jiné, než jím zakoupené Zboží, nebo bylo-li zakoupené Zboží doručeno Kupujícímu vadné (dále též „Vadné zboží“), dodá Prodávající Kupujícímu bezplatně výrobek správný, resp. bezvadný, a to poté, co mu bylo Kupujícím doručeno Vadné zboží ve stavu, v jakém bylo Kupujícímu dodáno, pokud možno v originálním balení, včetně všech identifikačních štítků, spolu s daňovým dokladem - fakturou či jeho kopií a uvedením důvodu vrácení takového Zboží.

V.     Odstoupení od Kupní smlouvy   

5.1.       Odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy (dále též „Odstoupení“) se řídí především příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

5.2.       V souladu s Občanským zákoníkem má Kupující právo na Odstoupení bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnáct (14) dnů (I) ode dne převzetí zakoupeného Zboží; anebo (II) je-li předmětem Kupní smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.

5.3.       Odstoupení musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zakoupeného Zboží; anebo (II) je-li předmětem Kupní smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží a to písemně na adresu Provozovny či elektronicky na e-mailovou adresu info@frox.cz s tím, že lhůta pro Odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje.

5.4.       V případě Odstoupení je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu zpět zakoupené Zboží, a to na vlastní náklady a nejpozději do čtrnácti (14) dnů po Odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy, a to (I) osobně, na adrese Provozovny; nebo (II) zasláním na adresu Provozovny, to však doporučeně, nikoliv na dobírku.

5.5.       Kupující je v případě Odstoupení povinen vrátit Prodávajícímu zakoupené Zboží nepoškozené, nepoužité, úplné, neopotřebené, pokud možno v původním obalu se všemi identifikačními štítky, neprané a stejné velikosti.

5.6.       V případě Odstoupení vrátí Prodávající Kupujícímu Cenu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od Odstoupení, a to bezhotovostním převodem na účet Kupujícího uvedený v uživatelském účtu Kupujícího. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu Cenu dříve, než mu Kupující Zboží předá v souladu s odst. 5.5. Obchodních podmínek. Společně s Cenou vrátí v případě Odstoupení Prodávající Kupujícímu rovněž případně dodatečně účtované náklady na dodání Zboží, přičemž však zvolil-li si Kupující jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající v souladu s ustanovením Občanského zákoníku náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

5.7.       V případě, že zakoupené Zboží bude Kupujícím Prodávajícímu vráceno v rozporu s ustanovením odst. 5.5. Obchodních podmínek, má Prodávající právo na náhradu takto způsobené škody.

5.8.       Prodávající je oprávněn jednostranně započítávat veškeré své pohledávky za Kupujícím vůči pohledávkám Kupujícího za Prodávajícím.

VI.     Záruční doba, reklamace, rozpor s Kupní smlouvou

6.1.       Odpovědnost Prodávajícího za vady zakoupeného Zboží, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou, po převzetí zakoupeného Zboží v záruční době se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

6.2.       Záruční doba činí v případě zakoupeného Zboží (6) měsíců a počíná běžet od okamžiku převzetí zakoupeného Zboží Kupujícím. Daňový doklad - faktura  k příslušnému Zboží je současně záručním listem.

6.3.       Kupující je povinen zakoupené Zboží bezodkladně po jeho převzetí prohlédnout a v případě zjištění jakýchkoli vad informovat Prodávajícího, a to jedním z následujících způsobů:

6.3.1.      osobně, na adrese Provozovny; nebo

6.3.2.      elektronicky, zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Prodávajícího info@frox.cz; nebo

6.3.3.      písemně, zasláním na adresu Provozovny;

a reklamované Zboží následně doručit zpět na adresu Provozovny, pokud možno v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a daňovým dokladem - fakturou či jeho kopií.

6.4.       V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace Prodávající vydá Kupujícímu písemné odůvodnění zamítnutí reklamace a Kupující ani Prodávající zároveň nemají nárok na náhradu svých nákladů vzniklých v souvislosti s reklamací.

6.5.       V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, kterou lze odstranit, má Kupující právo:

6.5.1.      aby taková odstranitelná vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna; nebo

6.5.2.      není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, požadovat výměnu zakoupeného Zboží; nebo

6.5.3.      týká-li se vada pouze součásti zakoupeného Zboží, výměnu součásti,

přičemž není-li výše uvedený postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z Ceny zakoupeného Zboží nebo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.6.       V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytnou vady, které lze odstranit, avšak jejich opětovný výskyt po opravě nebo větší počet těchto vad brání Kupujícímu v řádném užívání zakoupeného Zboží, má Kupující právo:

6.6.1.      na výměnu zakoupeného Zboží nebo jeho součásti, týká-li se vada pouze součásti zakoupeného Zboží; nebo

6.6.2.      od Kupní smlouvy odstoupit.

6.7.       V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, kterou nelze odstranit má Kupující právo:

6.7.1.      na výměnu zakoupeného Zboží; nebo

6.7.2.      od Kupní smlouvy odstoupit.

6.8.       V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, kterou nelze odstranit a Kupující nepožaduje výměnu zakoupeného Zboží, má Kupující právo:

6.8.1.      na přiměřenou slevu z Ceny zakoupeného Zboží; nebo

6.8.2.      od Kupní smlouvy odstoupit.

6.9.       V případě uplatnění práv Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady zakoupeného Zboží vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení je Kupujícím požadován. Následně vydá Prodávající Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace jsou Prodávajícím vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne jejich uplatnění, ledaže se Prodávající s Kupujícím dohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

6.10.   V souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku odpovídá Prodávající Kupujícímu rovněž za to, že zakoupené Zboží je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, tj. tedy zejména, že zakoupené Zboží má v okamžiku převzetí Kupujícím vlastnosti, které si Prodávající a Kupující v Kupní smlouvě ujednali, resp. takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné; se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; věc odpovídá jakostí nebo provedením případně smluvenému vzorku nebo předloze (byla-li jakost nebo provedená určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy); je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.11.   Není-li zakoupené Zboží při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „Rozpor“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zakoupené Zboží do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou zakoupeného Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Ceny zakoupeného Zboží nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, věděl-li Kupující o Rozporu před převzetím zakoupeného Zboží nebo Rozpor sám způsobil. Rozpor, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí zakoupeného Zboží, se považuje za Rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zakoupeného Zboží nebo pokud se neprokáže opak.

6.12.   Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady zakoupeného Zboží, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u prodávajícího na adrese jeho Provozovny či elektronicky na e-mailové adrese Prodávajícího.

VII.     Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení     

7.1.       S osobními údaji Kupujícího získanými Prodávajícím v souvislosti s nákupem Kupujícího v Internetovém obchodě FROX je Prodávajícím nakládáno v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZOOÚ“).

7.2.       V souvislosti s nákupem Kupujícího v Internetovém obchodě FROX souhlasí Kupující se zpracováním následujících osobních údajů: obchodní jméno,  jméno, příjmení, adresa provozovny, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně číslo bankovního účtu Kupujícího a dále údajů týkajících se uskutečněných nákupů, tj. druh, cena Zboží, datum nákupu a případně též údajů o stavu Uživatelského účtu (dále též „Osobní údaje“). Zpracovatelem Osobních údajů je společnost IDEALSTORE s.r.o. která je rovněž jejich správcem.

7.3.       Osobní údaje nejsou Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího poskytovány žádným třetím osobám, s výjimkou společností zajišťujících spediční služby nebo platební styk, kterým je však sdělováno pouze nezbytné minimum informací o Kupujícím potřebné pro bezproblémové vyřízení jeho Objednávky. Kupující však bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn pověřit zpracováním Osobních údajů třetí osobu jakožto zpracovatele.

7.4.       Uzavřením Kupní smlouvy Kupující výslovně souhlasí se zpracováním jeho Osobních údajů Prodávajícím a shromažďováním jeho Osobních údajů v databázi Prodávajícího, a to pro účely realizace práv a povinností plynoucích z Kupní smlouvy, jakož i veškerých práv a povinností s Kupní smlouvou souvisejících, vedení Uživatelského účtu a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícího, to vše po dobu 15 let, případně, před uplynutím této lhůty, do doby písemného vyjádření nesouhlasu Kupujícího s takovým nakládáním s jeho Osobními údaji doručeným Prodávajícímu písemným oznámením na adresu Provozovny či elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího.

7.5.       Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího.

7.6.       Kupující tímto výslovně prohlašuje, že souhlasí se zpracováním a shromažďováním Osobních údajů výše uvedeným způsobem. Kupující rovněž potvrzuje, že jím poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Kupující dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího či elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího.

7.7.       V souladu s příslušnými ustanoveními ZOOÚ má Kupující právo především na přístup k Osobním údajům, opravu Osobních údajů, blokování nesprávných Osobních údajů, jejich likvidaci a další práva stanovená zejména v § 21 ZOOÚ.

7.8.       Osobní údaje jsou Prodávajícím zpracovávány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl, tj. zejména v rozsahu vytváření Objednávky či registrace na příslušné webové stránce Internetového obchodu FROX a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu a je-li pro určitý účel zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován. 

7.9.       Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VIII.     Ostatní ustanovení  

8.1.       Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8.2.       Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu FROX (včetně fotografií nabízeného Zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu FROX.

8.3.       Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní Internetového obchodu FROX používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní Internetového obchodu FROX. Webové rozhraní Internetového obchodu FROX je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

8.4.       Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

8.5.       Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek Internetového obchodu FROX nebo v důsledku užití webových stránek Internetového obchodu FROX v rozporu s jejich určením.

8.6.       Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se neplatným či neúčinným v budoucnu stane, zavazují se strany Kupní smlouvy řídit se takovým ustanovením, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce podobá. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení Obchodních podmínek se nedotýká platnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení Obchodních podmínek. Změny a doplňky Kupní smlouvy, resp. Obchodních podmínek musí být učiněny v písemné formě.

8.7.       Nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak, veškerá korespondence související s nákupem Kupujícího v Internetovém obchodě FROX, resp. s Kupní smlouvou bude činěna elektronicky prostřednictvím e-mailových zpráv či písemně. Přípustnou formou doručování písemné korespondence je osobní předání oproti podpisu nebo doručení poštou formou doporučené zásilky na adresu Provozovny Prodávajícího či na adresu Kupujícího jím uvedenou. Za doručení písemné korespondence se pro účely Kupní smlouvy považuje též případ, kdy adresát odmítne osobní předání nebo doručení poštou nebo není-li písemná korespondence, jež byla uložena na poště jako nedoručená, vyzvednuta adresátem do 10 dnů od takového uložení, přičemž za doručení se považuje 11. den od uložení. V případě elektronické korespondence se za doručení považuje okamžik přijetí elektronické korespondence na server příchozí pošty, přičemž integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

8.8.       Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

8.9.       Kontaktní údaje Prodávajícího - adresa pro doručování: TEKOIM K. s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha 7; adresa elektronické pošty:info@frox.cz; telefon: +420 266 710 184.

8.10.   Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.10. 2014 a k uvedenému datu plně nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky. Změny Obchodních podmínek jsou vyhrazeny.